S-QA-4

 
STATISTICA & QA: STATISTICA U LABORATORIJIMA
S-QA-4CILJ TEČAJA

Cilj tečaja je specijalistička izobrazba za uporabu StatSoft-ovih programskih paketa u primjeni osnovnih statističkih metoda i tehnika u laboratorijima na osobnom računalu.


NAMJENA

Tečaj je namijenjen rukovoditeljima laboratorija, te stručnom i operativnom osoblju u analitičkim, kontrolnim, pogonskim, mjernim i drugim laboratorijima koji rade na prikupljanju, obradi i analizi podataka unutar sljedećih zadataka:

 • procjena ponovljivosti i obnovljivosti metoda ispitivanja
 • izrada kalibracijskih krivulja
 • standardizacija metoda međulaboratorijskim ispitivanjima
 • planiranje i provođenje pokusa za ocjenu preciznosti metode ili opreme
 • izrada specifikacija kvalitete sirovina i proizvoda
 • ocjenjivanje kvalitete proizvoda i međusobna usporedba
 • unapređivanje procesa i kvalitete proizvoda
 • planiranje razine kvalitete

Program je prikladan i za osobe koje rade na poslovima osiguranja kvalitete po zahtjevima normnog niza ISO 9000.


PROGRAM TEČAJA

1. UVOD

2. STATISTIKA – pojmovi i definicije

3. ORGANIZACIJA STATSOFT-OVIH PROGRAMSKIH PAKETA

 • Moduli i Windows okruženje
 • Korisničko okruženje – različite mogućnosti izbora posla

4. OSNOVNE STATISTIČKE METODE – modul BASIC STATISTICS AND TABLES

 • Statistički pokazatelji – prosjek, medijan, mod, raspon,varijanca, standardna devijacija
 • Korelacije i jednadžbe regresije
 • Analiza podataka tabličnim i grafičkim prikazima

5. KONTROLA KVALITETE – modul QUALITY CONTROL

 • Kontrolne karte za mjerljive varijable: x, xprosječnoR, xprosječnos, xprosječnos2
 • Kontrolne karte za atributivne karakteristike c, u, p, np
 • Kumulativne karte suma (cusum)
 • Kontrolne granice
 • Ocjena kvalitete proizvoda: Pp, Ppk, QI koeficijenti
 • Dijagram korelacije
 • Paretov dijagram (dijagram značajnosti)

6. ANALIZA PONOVLJIVOSTI I OBNOVLJIVOSTI MJERENJA

 • Mjerna nesigurnost i tolerancije

7. ANALIZA VARIJANCE – modul ANOVA/MANOVA

 • Hipoteze i testovi

8. ISO NORME IZ PODRUČJA PRIMJENE STATISTIKE U LABORATORIJIMA


Napomena:

Tečaj se odvija na osnovi programskih paketa američke kompanije StatSoft, Inc. Svaki polaznik tečaja ima na raspolaganju PC na kojem prati objašnjenja i postupke voditelja, odnosno sudjeluje u rješavanju zadanih primjera iz prakse. Sadržaj i trajanje tečaja može se prilagoditi korisnicima.


TRAJANJE TEČAJA

Tečaj traje 10 sati. Termin po dogovoru.


Svi redoviti polaznici tečaja (s najviše jednim izostankom)
dobivaju certifikat StatSoft-a.