S-QA-2

 
STATISTICA & QA: OSIGURAVANJE KVALITETE
S-QA-2CILJ TEČAJA

Cilj tečaja je specijalistička izobrazba za uporabu StatSoft-ovih programskih paketa iz područja osiguravanja kvalitete, te za primjenu osnovnih statističkih metoda i tehnika u sustavu osiguranja kvalitete po zahtjevima normnog niza ISO 9000.


NAMJENA

Tečaj je namijenjen članovima QA tima, upraviteljima i tehnolozima proizvodnje, rukovoditeljima laboratorija i službi unapređivanja i razvoja proizvoda i procesa, te djelatnicama drugih službi koje rade na prikupljanju, statističkoj obradi i analizi podataka unutar sljedećih zadataka:

 • izrada specifikacija kvalitete proizvoda
 • ocjenjivanje podobnosti procesa
 • ocjenjivanje kvalitete proizvoda i međusobna usporedba
 • planiranje razine kvalitete
 • rješavanje problema vezanih za kvalitetu
 • ocjena učinkovitosti poduzetih preventivnih i korekcijskih aktivnosti u sustavu osiguranja kvalitete
 • smanjenje troškova proizvodnje i poslovanja
 • planiranje održavanja opreme i analiza uzroka zastoja
 • unapređivanje procesa i kvalitete proizvoda

PROGRAM TEČAJA

1. STATISTIKA – OSNOVNI POJMOVI I DEFINICIJE

2. ORGANIZACIJA STATSOFT-OVIH PROGRAMSKIH PAKETA

 • Korisničko okruženje – različite mogućnosti izbora posla

3. FORMIRANJE TABLICA – modul DATA MANAGEMENT

 • Formiranje tablica s podacima i unos podataka
  • Označavanje varijabli, dodavanje, ispravljanje, brisanje varijabli
  • Uzorci, dodavanje, ispravljanje, brisanje redova i pojedinačnih podataka
 • Ispis tablica
 • Razmjena podataka s drugim programskim paketima: MS Excel, Lotus 123, CSS, Paradox….

4. OSNOVNE STATISTIČKE METODE – modul BASIC STATISTICS AND TABLES

 • Statistički pokazatelji – prosjek, medijan, mod, raspon, standardna devijacija
 • Izrada različitih grafičkih prikaza, te analiza podataka i tumačenje rezultata obrade

5. RAZDIOBE PODATAKA – modul NONPARAMETRIC STATISTICS AND DISTRIBUTIONS

 • Razdiobe vrijednosti za kontinuirane varijable – Normalna razdioba, t – razdioba
 • Razdiobe vrijednosti za diskretne varijable – Poisson-ova, binomna razdioba
 • Testovi – t, F

6. KONTROLA KVALITETE – modul QUALITY CONTROL

 • Kontrolne karte za mjerljive varijable: x , x prosječno R, x prosječno s, x prosječno s na kvadrat
 • Kontrolne karte za atributivne karakteristike c, u, p, np
 • Kumulativne karte suma odstupanja (cusum)
 • Paretov dijagram (dijagram značajnosti)

7. ANALIZA PROCESA – modul PROCESS ANALYSIS

 • Histogram
 • Specifikacija kvalitete
 • Podobnost, stabilnost i centriranost procesa, Cp, Cpk indeksi
 • Ocjena kvalitete proizvoda, Pp, Ppk i QI koeficijenti
 • Dijagram rasprostiranja, korelacije i jednadžbe regresije

Napomena:

Tečaj se odvija na osnovi programskih paketa američke kompanije StatSoft, Inc. Svaki polaznik tečaja ima na raspolaganju PC na kojem prati objašnjenja i postupke voditelja, odnosno sudjeluje u rješavanju zadanih primjera iz prakse.


TRAJANJE TEČAJA

Tečaj traje 10 sati. Termin po dogovoru.Svi redoviti polaznici tečaja (s najviše jednim izostankom)
dobivaju certifikat StatSoft-a.

Od polaznika se očekuje predznanje iz statistike koje je
navedeno u tečaju S-QA-1 "STATISTICA & QA: OSNOVNE
STATISTIČKE METODE I TEHNIKE".