S-QA-1

 
STATISTICA & QA: OSNOVNE STATISTIČKE METODE I TEHNIKE 
S-QA-1


CILJ TEČAJA

Cilj tečaja je specijalistička izobrazba za primjenu osnovnih statističkih metoda i tehnika u području sustava osiguravanja kvalitete, po zahtjevima normnog niza ISO 9000.


NAMJENA

Tečaj je namijenjen osobama koje rade na poslovima osiguravanja kvalitete, te rukovodnom i operativnom osoblju koje radi na prikupljanju, analizi i obradi podataka u okviru sljedećih zadataka:

 
 
 • izrada specifikacija kvalitete proizvoda
 • procjenjivanje sposobnosti procesa
 • ocjenjivanje kvalitete proizvoda i međusobna usporedba
 • planiranje razine kvalitete
 • rješavanje problema vezanih za kvalitetu
 • ocjena učinkovitosti poduzetih preventivnih i korekcijskih aktivnosti u sustavu osiguranja kvalitete
 • smanjenje troškova proizvodnje i poslovanja
 • planiranje održavanja opreme i analiza uzroka zastoja
 • unapređivanje procesa i kvalitete proizvoda


PROGRAM TEČAJA
 
 

1. UVOD – ZAHTJEVI NORMI NIZA ISO 9000

2. STATISTIKA – POJMOVI I DEFINICIJE

3. OSNOVNE TEHNIKE ZA PRIKUPLJANJE I ANALIZU PODATAKA

 
 • Liste podataka
 • Lista provjere (Check Lists)
 • Dijagram toka (Flowchart)
 • Pareto dijagram
 • Histogram
 • Dijagram uzroka i posljedica (Ishikawa dijagram ili “riblja kost”)
 • Kontrolne karte (Control Charts)
 • Dijagram rasprostiranja (Scatter Diagram)
 • Analiza mogućih pogrešaka i ocjena rizika (FMEA analiza)
  4. OSNOVNE STATISTIČKE METODE
 
 
  Statistički pokazatelji
 
 • Aritmetička sredina (prosječna vrijednost) – jednostavna, zajednička i “ponderirana”
 • Harmonijska sredina
 • Geometrijska sredina
 • Medijan – srednja vrijednost
 • Mod – dominantna vrijednost
 • Raspon
 • Standardna devijacija
 • Varijanca
 • Koeficijent varijabilnosti
 • Standardizirano obilježje ili z vrijednost
 • Koeficijent asimetrije
 • Koeficijent spljoštenosti
 • Granice pouzdanosti
  Razdiobe podataka
 
 • Normalna razdioba (Gauss-ova krivulja)
 • t – razdioba
 • Johnson-ova razdioba
 • Poisson-ova razdioba
 • Binomna razdioba
  Hipoteze i testovi
 
 • t – test (Student-ov)
 • F – test (Fisher-ov)
 • x2 (Hi kvadrat, Pearson-ov)
  5. POPIS ISO NORMI IZ STATISTIKE


Napomena:

Svaki polaznik tečaja ima na raspolaganju PC na kojem prati objašnjenja i postupke voditelja, odnosno sudjeluje u rješavanju zadanih primjera. Primjena stečenih znanja moguća je i kod uporabe raznovrsnih statističkih SW-aTRAJANJE TEČAJA

Tečaj traje 10 sati. Termin po dogovoru.Svi redoviti polaznici tečaja (s najviše jednim izostankom)
dobivaju certifikat StatSoft-a.